Usnesení členské schůze

03.02.2018

USNESENÍ
z členské schůze ZO č.22/30, Senioři Praha 22, konané dne 3. února 2018 ve 14,00 hodin v Divadle U22 v Uhříněvsi

Členská schůze základní organizace, č. 22/30, Senioři Praha 22, za přítomnosti členů podle Prezenční listiny :

I. Bere na vědomí :

- Vystoupení předsedy KV Seniorů ČR Miloslava Mrštiny
- Vystoupení starosty MČ Praha 22 Martina Turnovského
- Zapracování Programového prohlášení 10. sjezdu Svazu důchodců ČR
do Plánu činnosti ZO Senioři Praha 22

II. Schvaluje :

a/ Zprávu ZO Senioři Praha 22 za období od 26.2.2017 do 3.2.2018
b/ Zprávu o hospodaření ZO za rok 2017 a rozpočet na rok 2018
c/ Kontrolní zprávu
d/ Přijetí nových členů /viz seznam/
e/ Plán činnosti ZO Senioři Praha 22 na rok 2018

III. Ukládá :

1. Výboru ZO č.22/30, Senioři Praha 22

1) Plnit úkoly a akce stanovené Plánem činnosti na rok 2018
2) Požádat zastupitelstvo MČ Praha 22 o dotaci na činnost ZO č. 22 /30,
Senioři Praha 22 pro rok 2018.

3) Blahopřát členům k životním jubileím od 65 let a po dalších pěti letech.
4) Propagovat akce ZO Senioři Praha 22 v Uhříněveském zpravodaji, ve
Zpravodaji KV Senioři ČR, v časopise Doba seniorů, na webových stránkách ZO

https://seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz/, na vývěsní tabuli u Radnice
a ve skříňce v Lékařském domě.

5) Seznamovat čl. základnu s činností a akcemi pořádanými KV Senioři ČR
6) Spolupracovat s Úřadem MČ Praha 22, základními a mateřskými školami,
s Divadlem U22, s TJ Sokol, s Občanským sdružením, se ZO SBČR a dalšími
subjekty v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací.

Všem členům ZO č.22/30, Senioři Praha 22

a) podílet se na získávání nových členů
b) zúčastňovat se akcí základní organizace a Klubu seniorů, podílet se na jejich spolu organizacování
c) navrhovat a doporučovat další nové aktivity
d) včas uhradit členský příspěvek - termín konec roku 2018

Hlasování o usnesení - usnesení bylo přijato všemi hlasy

Na členské schůzi ZO, č. 22/30 Senioři Praha 22 je přítomno členů 106